U poduzetništvu

Područje HRD (eng. Human Resource Development ) ili razvoja ljudskih potencijala obuhvaća nekoliko aspekata omogućavanja i osnaživanja ljudskih resursa u organizaciji. Dok se prije HRD odnosio na upravljanje ljudima u organizaciji s naglaskom na plaće, treninge i druge funkcije osmišljene s ciljem da zaposlenici budu sretni, u novije vrijeme upravljanje ljudskim potencijalima se fokusira na ohrabrivanje i omogućavanje zaposlenicima da postanu sposobni ispunjavati vlastite težnje te ostvariti vlastiti potencijal.
Ovaj pomak u načinu na koji se tretiraju ljudski potencijali se događa zbog prevladavajuće ideje da su ljudski resursi izvor konkurentske prednosti, a ne samo zaposlenici koji ispunjavaju svoje poslovne odgovornosti. Stvar je u tome da trenutna paradigma u razvoju ljudskih potencijala tretira radnike kao vrijedne stvaraoce i imovinu.
Područje HRD obuhvaća nekoliko funkcija u cijeloj organizaciji počevši sa zapošljavanjem radnika i osposobljavanjem, procjene plaće i proširenje na rekreativne i motivacijske aspekte razvoja zaposlenika.
S napretkom uslužnog sektora i sve većim udjelom tvrtki u sektoru usluga, zaposlenici nisu samo faktor proizvodnje kao što su zemljišta, radna snaga i kapital, već su oni izvor konkurentske prednosti. Zapravo, mnoge IT i financijske tvrtke rutinski se odnose prema zaposlenicima kao prema stvarateljima i pojačivačima vrijednosti, a ne samo kao prema resursu koji radi svoj posao.